Disclaimer

Op dit moment bekijkt u de openbare internetsite van de ADFYS. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft.

Medische disclaimer

Onze medische disclaimer is van toepassing op zowel de informatie op onze website als op door ons in het kader van behandelingen aan u ter beschikking gestelde informatie. De volledige tekst van onze medische disclaimer treft u hier.

Voorwaarden

Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden. Alhoewel ADFYS redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft ADFYS geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaardt ADFYS geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoor-delijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendoms-recht op de namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van de diensten van ADFYS berust bij ADFYS en/of de aan ADFYS gelieerde organisaties. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van ADFYS. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop ADFYS geen invloed uitoefent of die niet door ADFYS onderhouden worden. ADFYS heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd en ADFYS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina’s die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. ADFYS biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat ADFYS een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat ADFYS deze sites aanbeveelt of goedkeurt.

Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. ADFYS noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden. ADFYS behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.
Directie ADFYS Paramedisch Centrum,

Maarten Vreeburg